Souhlas se zpracováním osobních údajů dle GDPR

Tímto udělujete  Kateřině Klinderové, se sídlem Ve Smečkách 598/31, 110 00 Praha,   IČO: 06681794, (dále jen  „MyWigs“),

svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů.

A to v rozsahu:

 • e-mailová adresa a případně dalších informací, které o Vás MyWigs získala, a bude je využívat tak, aby své marketingové aktivity uvedené níže mohla lépe zacílit Vašim potřebám,

Děje se tak za účelem:

 • zasílání aktuálních nabídek a newsletterů,
 • informování o  dalším dění spojených s MyWigs,
 • případně oslovování se zajímavými informačními doporučeními o službách, akcích, soutěžích a zasílání příležitostných přání.

Souhlas je udělen na dobu 5 let.

Dále berete na vědomí, že tento souhlas můžete kdykoliv odvolat elektronicky na e-mailu info@mywigs.cz. Souhlas můžete odvolat i před uplynutím doby, na kterou byl udělen. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu. Zároveň můžete na sdílené informace kdykoliv nahlédnout anebo nám zaslat požadavek k jejich úpravě.

Více podrobností  o zpracování osobních údajů se můžete dočíst v Informacích o zpracování osobních údajů uvedených na našem webu.

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů – Kateřina Klinderová, se sídlem Ve Smečkách 598/31, 110 00 Praha,   IČO: 06681794, (dále jen  „MyWigs“),

– poskytuji informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci činnosti realizace marketingových aktivit.

Účel zpracování:

Zasílání aktuální nabídky MyWigs.  Případně také informování o dalším dění spojeném s MyWigs, včetně informování o zajímavých doporučeních, službách, akcích, soutěžích, odebírání novinek a zasílání příležitostných přání.

Popis účelu zpracování:

Vaše osobní údaje jsou použity pro zasílání aktuálních novinek MyWigs a informování o  dalších skutečnostech spojených s MyWigs, případně o akcích, soutěžích, odebíraní newsletteru, reklamy, zasílání tištěných materiálů či příležitostných přání. Některé osobní údaje mohou být potenciálně použity i pro cílení výše uvedených sdělení.

Oprávnění ke zpracování:

Ke zpracování nás opravňuje Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a). Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, historie komunikace,  interakce a profily derivované na základě těchto dat, síťové identifikátory.

Doba zpracování a archivace:

5 let od udělení souhlasu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Marketigové agentury, eventové agentury, mediální agentury, členové distribuční sítě, provozovatel serverů, guest managementové agentury, infolinka.

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Jaká máte práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva na:

 • přístup ke zpracovávaným osobním údajům
 • odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů
 • výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování
 • omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů
 • výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce
 • podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné
 • nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci s MyWigs ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:

Elektronicky na adrese:

info@mywigs.cz

Písemně na adrese:

Ve Smečkách 598/31, 110 00 Praha

V souvislosti s uplatněním Vašich práv může MyWigs požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru!


0